Bakalářské studium (Bc.)

Jednooborová bakalářská studia

Charakteristika oborů a uplatnění absolventů

Aplikované nanotechnologie

Absolvent získá základní znalosti a dovednosti v  oborech fyziky, matematiky a chemie, adekvátní znalosti a dovednosti v oborech souvisejících s nanotechnologiemi (aplikovaná fyzika, nanotechnologie, nanobiotechnologie a bioanalytika) a v oboru diagnostiky a charakterizace materiálů, a to na úrovni požadované u absolventů bakalářského stupně studia. Absolvent je schopen vykonávat samostatně odbornou laboratorní práci, provádět přípravu materiálů, jejich charakterizaci a pod vedením provádět náročné laboratorní experimenty. Je obeznámen s moderními metodami používanými v přípravě i diagnostice nanomateriálů a je schopen je aplikovat v praxi, je způsobilý ovládat současné technické prostředky (zařízení na přípravu materiálů, diagnostická zařízení, výpočetní techniku a prostředky ICT).  Může se uplatnit jako vysokoškolsky kvalifikovaný pracovník ve firmách a na  pracovištích zabývajícími se nanotechnologiemi, tj. například jako specialista pro diagnostiku, odborný firemní konzultant, obchodní reprezentant v oblasti pokročilých nanotechnologií atd.

Nanomateriály u nás připravujeme pro širokou škálu aplikací: Podle toho si studenti volí tema své studentské práce z následujících tematických okruhů:
- nanomateriály pro biomedicínské aplikace (nanomateriály pro nové lékové formy, nanomateriály pro krytí ran a biosenzory) 
- nanomateriály pro ochranu životního prostředí
- nanomateriály pro optoelektronické aplikace
- fyzikální metody přípravy nanomateriálů pomoví plazmových technologií
- fyzikální metody přípravy nanovlákenných materiálů metodou elektrospinningu (nanspider technology)
. chemické metody přípravu nanomateriálů.

Plán výuky

Témata studentských prací

 

Aplikované počítačové modelování (prezenční i kombinované studium)

Absolvent oboru Aplikované počítačové modelování bude připraven především k  nástupu do praxe. Z tohoto hlediska byla také sestavena skladba povinných a povinně volitelných předmětů, díky kterým absolvent získá potřebné znalosti a dovednosti z oblastí matematiky, fyziky, počítačového modelování, programování a dalších, obecněji zaměřených předmětů. Absolvent bude schopný řešit problémy z rozsáhlé řady praktických oblastí (zpracování dat, obrazu a signálu, spojitého modelování v oblasti mechaniky a elektromagnetismu, transportu tepla a hmoty a také základního použití částicového modelování) a tyto pak analyzovat a numericky řešit. Takové vzdělání nabízí velmi dobré uplatnění v oblastech průmyslu (vývojová oddělení konstrukčních firem), ekonomie (využití především evolučního modelování), softwarových firem (znalost programování, algoritmizace a datových struktur) a v dalších oblastech lidské činnosti, kde je např. nutné zpracovávat velké množství dat, kde je vhodné analytické a flexibilní myšlení.

 

Biologie (prezenční studium)

Absolvent má obecné biologické vzdělání a zkušenosti z terénní a laboratorní práce. Jednou z cest pro absolventa je pokračování v navazujícím magisterském studiu oborů vyžadujících široký odborný základ z biologie včetně učitelství biologie pro střední školy nebo učitelství biologie pro 2. stupeň základních škol. Způsob přípravy absolventa však počítá i s možností jeho vstupu do praxe. Absolvent je po krátké praxi schopen zapojit se v oblasti biologie do týmové práce v akademické i komerční sféře. Především jde o univerzity, přírodovědecká oddělení muzeí, státní instituce zabývající se ochranou přírody a životního prostředí, botanické a zoologické zahrady, resortní ústavy zemědělského a lesnického výzkumu. Absolvent se uplatní při odborném zastupování firem, ve vědecké publicistice, popularizaci aj.

 

Biologie (kombinované studium)

Absolvent získá znalosti a dovednosti v základních biologických oborech a v adekvátní míře též v oborech souvisejících (chemie, fyzika, informatika). Může se uplatnit jako vysokoškolsky kvalifikovaný pracovník na pracovištích s biologickým zaměřením, jako odborný pracovník muzeí, botanických a zoologických zahrad, ekologických organizací, odborný pracovník orgánů státní správy (referátů ochrany přírody, inspektorátů životního prostředí, správ CHKO a národních parků, středisek Agentury ochrany přírody a krajiny) nebo ve výchovně-vzdělávacích zařízeních (v domech dětí a mládeže aj.).

 

Geografie

Základ bakalářského studia tvoří obecné geografické disciplíny (fyzická geografie a geoekologie, ekonomická geografie, sociální geografie a regionální rozvoj, trvale udržitelný rozvoj, ochrana životního prostředí), regionální geografie a geoinformatika. Společně s poznatky si student osvojuje analytické metody jednotlivých geografických věd a získává schopnost vyhodnocovat a interpretovat geografická data. Absolvent se uplatní jako odborný pracovník v orgánech státní správy či v rezortních výzkumných ústavech. Získané vzdělání může též uplatnit ve sféře služeb (cestovní ruch) a v popularizaci oboru (média, vydavatelství).

 

Geografie střední Evropy

Studium připravuje odborníky pro oblast mezinárodní a přeshraniční spolupráce. Studium je zaměřeno na problematiku evropské integrace, příčin a následků integračních a dezintegračních tendencí, regionální politiku Evropské unie, životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj v evropském prostoru, kulturní a politické prostředí Evropské unie, rozvoj ekonomických systémů a sídelních struktur členských zemí a geografické hodnocení zemí střední Evropy. Absolvent se uplatní ve sféře státní správy, hospodářské a územní praxe (státní úřady, hospodářské komory, odbory regionálního rozvoje a územního plánování, mezinárodní vztahy), v sekundární sféře (podniky, management) a ve sféře terciérní (služby a cestovní ruch).

 

Informační systémy

Cílem studia je připravit odborníky v navrhování, údržbě, rozšiřování a využívání informačních systémů v průřezových a specializovaných oborech. K výstupním znalostem a dovednostem absolventa patří schopnost analyzovat informační potřeby z interních a externích informačních zdrojů, programovat databáze, uživatelský software, webové stránky a projektovat informační systémy. Získané vzdělání uplatňuje absolvent v oblasti informatiky velkých, středních a malých firem, v projektování a využívání informačních systémů, v navrhování lokálních sítí a v oblasti aktivit spojených s Internetem.

 

Matematická informatika

Studijní obor Matematická informatika si klade za cíl vychovat absolventy, kteří budou mít základ logického a matematického myšlení a získají i konkrétní znalosti z matematiky a informatiky, které budou umět použít v některých dalších oborech, zejména v souvislosti s otázkami informační bezpečnosti. Budou mít možnost uplatnit získané metody v praxi, zejména jako matematik-analytik nebo systémový analytik v soukromých institucích či ve veřejném sektoru, kde se objevuje problematika spolehlivosti a bezpečnosti informací a jejich přenosu.

 

Matematika a její použití v přírodních vědách

Bakalářský studijní obor Matematika a její použití v přírodních vědách si klade za cíl vychovat absolventy, kteří budou mít rozvinuté schopnosti logického a matematického myšlení, solidní znalosti vysokoškolské matematiky a jejích aplikací.

Student si po prvním ročníku vybere jedno ze dvou zaměření - Obecnou matematiku či Matematiku v přírodních vědách.

Student bude moci po absolutoriu uplatnit své znalosti a metody myšlení jako matematik analytik, matematik ve finančních ústavech a v pojišťovnách či v profesích souvisejících s informatikou, technickou a stavební praxí, logistikou či v orgánech státní správy. V případě zaměření na matematiku v přírodních vědách pak také ve firmách, výzkumných ústavech a vývojových pracovištích přírodovědného zaměření.

Absolvent se zaměřením Matematika v přírodních vědách bude kromě znalostí základních matematických disciplín umět pracovat s počítačem, bude připraven ke tvůrčímu používání základních i aplikačních softwarových produktů, hromadnému zpracování dat a jejich analýze a k numerickým výpočtům. Podle svého výběru volitelných předmětů bude mít solidní základy i ve vybraném nematematickém oboru, bude schopen uplatnit své matematické znalosti a postupy v jiných přírodních vědách. Jeho výhodou bude schopnost komunikace s přírodovědci a inženýry.

Matematické znalosti absolventa oboru se zaměřením Obecná matematika zahrnou veškeré základní matematické kurzy. Na dobré úrovni bude umět pracovat s počítačem, používat speciální matematické programy (např. Mathematica), statistické programy (Statistica) a bude připraven k tvůrčímu používání dalších aplikačních softwarových produktů, k hromadnému zpracování dat a jejich analýze.

Studenti obou zaměření budou moci po absolutoriu pokračovat v některém příbuzném oboru v navazujícím magisterském studiu.

 

Toxikologie a analýza škodlivin

Studium připravuje odborníky pro oblasti, kde je vyžadován široký odborný základ z chemie a znalost chemické analýzy škodlivin. Absolvent nalezne uplatnění v laboratorních provozech, institucích zabývajících se kontrolou jakosti včetně kontroly zdravotní nezávadnosti potravin a léků, v institucích zaměřených na kontrolu škodlivin v materiálech a prostředích, v kontrolních orgánech zabývajících se sledováním kvality životního prostředí, v toxikologických laboratořích, v integrovaném záchranném systému apod.


Dvouoborová bakalářská studia

 

Dvouoborová studia - společný komentář

Dvouoborové studium představuje první stupeň vysokoškolské přípravy budoucích učitelů ZŠ a SŠ. Kvalifikaci učitele získává student v navazujícím magisterském programu, ve kterém může studovat po absolvování bakalářského studia. Studijním plánem je garantována rovnocennost přípravy v obou oborech, které jsou studovány v kombinaci. Absolvent, který nepokračuje v navazujícím studiu učitelství, je podle své oborové specializace schopen uplatnit se v oblastech, kde jsou požadovány zkušenosti z terénní či laboratorní práce a z aplikace oborově specifických postupů, případně se uplatnit v popularizaci, vědecké publicistice a při odborném zastupování firem.

Biologie (dvouoborové studium)

Absolvent má obecné biologické vzdělání a zkušenosti z terénní a laboratorní práce. Po krátké praxi je schopen zapojit se v oblasti biologie do týmové práce v akademické i komerční sféře. Především jde o univerzity, přírodovědecká oddělení muzeí, státní instituce zabývající se ochranou přírody a životního prostředí, botanické a zoologické zahrady, resortní ústavy zemědělského a lesnického výzkumu.

Geografie (dvouoborové studium)

Absolvent má obecné geografické vzdělání a zkušenosti z práce s geografickými informačními systémy. V praxi nalezne uplanění v institucích zabývajících se územním plánováním, regionálním rozvojem a aplikací geografických informačních systémů. Především jde o sféru státní správy a hospodářské a územní praxe (úřady, hospodářské komory), sekundární sféru (podniky, management) a sféru terciérní (služby a cestovní ruch).

Fyzika (dvouoborové studium)

Absolvent má obecné fyzikální vzdělání a zkušenosti z experimentální a laboratorní práce. Způsob přípravy absolventa počítá i s možností jeho vstupu do praxe, kde se bakalář po krátké praxi může dobře uplatnit v laboratorních a měřících provozech, firmách, specializovaných laboratořích, metrologických institucích, institucích využívajících informatiky aj.

Chemie (dvouoborové studium)

Absolvent získá znalosti ve všech oborech chemie, tj. anorganické, organické, fyzikální a analytické chemie, chemie průmyslové a makromolekulární a biochemie, podepřené vědomostmi z matematiky, fyziky a výpočetní techniky a znalostmi cizího jazyka. Jeho teoretické znalosti jsou dále doplněny experimentálními dovednostmi a návyky získanými v průběhu laboratorních cvičení. Absolvent nalezne uplatnění v chemických laboratořích jakéhokoli zaměření, a to ve všech oblastech státního či podnikatelského sektoru.

Informatika (dvouoborové studium)

Obor je zaměřen na získání vzdělání na úrovni obecného základu s případnou profilací podle výběru povinně volitelných a výběrových předmětů. Primární cestou pro absolventa je pokračování v navazujícím magisterském studiu. Způsob přípravy však počítá i s možností přímého vstupu do praxe. Absolvent najde uplatnění při odborném zastupování firem, jako asistent administrátora počítačové sítě, pomocný programátor apod.

Matematika (dvouoborové studium)

Absolvent má obecné matematické vzdělání a zkušenosti z řešení matematických problémů v oblasti logistiky, technické praxe, statistického zpracování dat a finančnictví či zkušenosti z oblasti matematické formulace reálných problémů. Po krátké praxi se může uplatnit v podnicích při řešení manažerských problémů a technických úkolů s matematickým popisem, ve spedičních a dopravních firmách, v bankách, finančních institucích, úřadech a dalších místech, kde je potřebné zpracování dat a práce s PC.


Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké