Ediční činnost fakulty

Směrnice k ediční činnosti (č. 2/2019)

Přílohy směrnice (pokud není PDF ve formátu formuláře, je třeba jej vytisknout a vyplnit ručně):

příloha 1: Ohlášení vydání publikace v jiném nakladatelství než nakladatelství UJEP
příloha 2: Návrh na vydání publikace v rámci edice Přírodovědecké fakulty UJEP
příloha 3: Seznam osob podílejících se na vzniku publikace
příloha 4: Návrh na vydání periodika v rámci edice Přírodovědecké fakulty UJEP
příloha 5: Žádost o přidělení ISBN

Přehled vydaných titulů

SKOKAN, Ladislav

Historickogeografický úvod do regionální geografie

2012, 156 s., cena: 180,- Kč

ISBN 978-80-7414-464-6, 3. upravené a doplněné vydání

Jde o pochopení nejdůležitějších souvislostí a vývojových trendů politické i hospodářské mapy světa na základě poznání klíčových historickogeografických skutečností a vazeb: Starověká a středověká mapa ekumeny. Starý svět před velkými geografickými objevy. Portugalsko a Španělsko. Nizozemsko. Francie. Britská říše. Spojené státy americké. Latinská Amerika. Ruská říše. Osmanská říše. Čína. Japonsko. Afrika a Oceánie. Střední Evropa a Itálie. Versailleský systém. Druhá světová válka a Jaltský systém. Rozpad koloniální soustavy. Český stát. - Tabulky, slovníčky.

 

KOPKA,  Jan

Kapitoly z lineární algebry

2011,  162 s., cena : 250,- Kč

ISBN  978-80-7414-436-3

Text je zamýšlen pro studenty prvního ročníku studia matematiky. Názvy kapitol jsou následující: Soustavy lineárních rovnic, matice, determinanty, Vektorové prostory, Lineární zobrazení a Lineární programování. Text obsahuje teorii a také řešené příklady, které motivují a také demonstrují teorii. Většina dalších uváděných problémů potřebuje k řešení prezentovanou teorii. Některé složitější důkazy jsou vynechány, ale jejich ideje jsou ukázány pomocí vhodných příkladů.

Začíná se řešením soustav rovnic. Toto téma umožňuje studentům snadný přechod od středoškolské matematiky na matematiku vysokoškolskou. Jsou zde také ukázky aplikace lineární algebry do jiných oblastí matematiky a také mimo matematiku. Po každé kapitole jsou zařazena cvičení s uvedenými výsledky.

 

ANDĚL,  Jiří

Regionální geografie Ameriky

2011,  114 s., cena: 130,- Kč

ISBN  978-80-7414-401-1

Publikace představuje základní učební text  pro výuku regionální geografie světa, která se na  katedře geografie  Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. L. stala již tradičním kmenovým  kurzem. Skriptum navazuje na ucelenou řadu učebních textů, vytvořených docentem L. Skokanem.  Liší se však v několika zásadních momentech. Jedním z nich je hodnocení fyzickogeografické sféry a druhým zásadním prvkem, který tvoří základ moderní regionální geografie, je hodnocení vztahu přírodních a sociálních subsystémů.

 

HELLER, Lukáš; JELÍNEK, Jindřich; SIMR, Pavel

Práce s počítačem

2011, 136 s.,  neprodejné - výstup projektu ESF

ISBN  978-80-7414-368-7

Skripta slouží jako studijní opora pro vyrovnávací kurzy IT kompetencí studentů v prvním ročníku studia na přírodovědecké fakultě UJEP. Složení kapitol je určeno sylabem předmětu. Text v úvodní kapitole seznamuje čtenáře se základními teoretickými znalostmi z oblasti informačních a komunikačních technologií. Následují kapitoly se věnující praktickým znalostem pro použití operačních systémů, základních kancelářských aplikací a využití počítačových sítí.

 

Editor:                                         Robert  Seifert

Obálka, grafické zpracování:      Lenka  Součková

Letní škola matematiky a fyziky 2010

2011, 146 s. ,neprodejné

ISBN  978-80-7414-358-8

Obsahem sborníku jsou příspěvky jednotlivých lektorů přednesené v rámci Letní školy. Tematicky lze příspěvky zařadit do matematiky a výuky matematiky, resp. výuky fyziky.

Příspěvky jsou svým rozsahem a obsahem určeny především pro učitele matematiky a fyziky.

 


Pečivová, Markéta; Nguyen Thi Thu Huong

Biochemická cvičení

2010, 52 s., cena: Kč

ISBN  978-80-7414-223-9

Skripta jsou určena posluchačům Přírodovědecké fakulty UJEP, studujících chemii ve všech studijních programech.

V obsažených experimentech se frekventanti seznamují se základními laboratorními technikami v biochemii a dále s  postupy stanovení vybraných přírodních látek. Pozornost je věnována jednak kvalitativnímu prvkovému stanovení složení organických sloučenin, dále potom analytickým stanovením charakteristik lipidů, sacharidů, bílkovin, nukleových kyselin, enzymů, některých léčiv a alkaloidů.

U většiny  prácí je uvedena charakteristika principu úlohy, dále potřebné pomůcky a chemikálie spolu s přesným laboratorním postupem. Na závěr každé úlohy jsou zařazeny otázky, jejichž zodpovězením posluchač prokazuje míru porozumění dané úlohy.

 

 

Seifert, Robert, editor

Letní škola matematiky a fyziky 2009

2010, 42 s., neprodejné

ISBN  978-80-7414-224-6

Obsahem sborníku jsou příspěvky jednotlivých lektorů přednesené v rámci Letní školy. Tematicky lze příspěvky zařadit do matematiky a výuky matematiky (využití problémů ve výuce matematiky, CRC jako příklad aplikace matematiky), resp. výuky fyziky (interaktivní tabule ve výuce, stavba mostů z papíru).

Příspěvky jsou svým rozsahem a obsahem určeny především pro učitele matematiky a fyziky.

 

 

BURSA, Milan

Stručný ekonomickogeografický přehled krajů Česka

2009, 76 s., cena: 80,- Kč

ISBN  978-80-7414-200-0  2. vyd

Publikace má za cíl upozornit na změny v rozmístění a vlastnických poměrech ekonomických subjektů nových krajů v průmyslu, zemědělství a službách. V rámci transformačních procestů došlo k výrazným změnám, které současná česká ekonomickogeografická literatura v úplnosti neřeší. Tento učební text je určen pro studenty pedagogických fakult a učitele zeměpisu na základních a středních školách.

 

 

BURSA, Milan

Geografie průmyslu Česka - 3. část. Odvětví výrobní základny

2009, 34 s.., cena 60,- Kč

ISBN 978-80-7414-175-1

Studijní text řeší umístění a nové majetkové vztahy ve výrobní základně českého průmyslu. Zkoumá význam a umístění těžkého, hutnického a chemického průmyslu a průmyslu stavebních materiálů.

 

 

Seifert,  Robert   ed.

Letní škola matematiky a fyziky 2008

2009, 130 s., neprodejné

ISBN   978-80-7414-121-8  

Obsahem sborníku jsou příspěvky jednotlivých lektorů přednesené v rámci Letní školy. Tematicky lze příspěvky zařadit do matematiky a výuky matematiky (geometrické úlohy, magické čtverce, posloupnosti, Banachův-Tarského paradox, využití programu Mathematica ve výuce), resp. výuky fyziky (počítačové simulace ve výuce, intuitivní představy ve fyzice). Příspěvky jsou svým rozsahem a obsahem určeny především pro učitele matematiky a fyziky.

 

 

Skokan, Ladislav

Evropa. Sociogeografický přehled

2009, 130 s., cena: 95,- Kč

ISBN 978-80-7414-082-2

Úvod. - Evropa - celková geografická charakteristika. - Evropská unie. - Regionální přehled. - Severní Evropa. - Západní Evropa. - Jižní Evropa. - Střední Evropa. - Jihovýchodní Evropa. - Východní Evropa. - Perspektivy Evropy. - Dokumentace. - Tabulky. - Literatura

 

 

Černý Ilja,  Muck Alexander

Hybridní atomové orbitaly I.

2008, 154 s., cena: 171,- Kč

ISBN 978-80-7414-061-7

Práce podává výpočty hybridních atomových orbitalů speciálních (digonální, trigonální, tetragonální a tetraedrické) i obecnějších hybridních orbitalů (valenční úhly se liší od speciálních hodnot) a kombinace přípustných speciálních hybridizací. V poslední kapitole jsou přehledným způsobem zpracovány výsledky studia. Text je doplněn velkým počtem polárních a sférických grafů diskutovaných hybridních orbitalů.

 

Katedra matematiky a fyziky

Letní škola matematiky a fyziky 2007: Sborník příspěvků

2008 , 126 s., neprodejné

ISBN 978-80-7414-029-7

Publikace je sborníkem vybraných příspěvků, které byly předneseny v rámci IX. Letní školy matematiky a fyziky v roce 2007 ve Varnsdorfu. Přednášky probíhaly ve dvou sekcích - matematika a fyzika a ve dvou úrovních - žákovská a učitelská. Všechny příspěvky byly recenzovány.

 

Kopková, Truda; Kopka Jan

Typické příklady středoškolské matematiky

2008, 76 s., cena: 100,- Kč

ISBN  978-80-7414-023-5  

Nejlepší způsob, jak ukázat naším studentům co je matematika, je řešit s nimi problémy. Problémy vždy byly součástí školské matematiky, jsou v ní i dnes a budou její součástí určitě i v budoucnu. I když se školská matematika změní, problémy budou hrát důležitou roli ve vzdělání studentů. Tento text poskytuje soubor příkladů vhodných pro střední školu. Byly shromážděny hlavní autorkou za mnoho let její učitelské praxe na gymnáziu. U každého příkladu je uveden výsledek. Potřebnou teorii čtenář nalezne v jakékoliv učebnici matematiky pro školy třetího stupně.

 

 

Fišer, Kurt; Moravec, Zdeněk; Novotný, Dušan

Matematika pro fyziky I.

2008, 198 s., cena: 180,- Kč

ISBN   978-80-7414-017-4, 2. vyd.

Učebnice představuje úvodní kurz matematiky, jehož zvládnutí je nezbytné pro univerzitní studenty fyziky. Text byl vytvořen pro bakalářské studium počítačového modelování ve fyzice a technice, ale dobře poslouží i pro jiné studenty fyziky. Studenti jsou seznámeni  se základy vektorové algebry, diferenciálního a integrálního počtu jedné proměnné včetně typických aplikací ve fyzice. Poslední kapitola představuje úvod do vektorové a tenzorové analýzy a představuje tak vstup ke studiu mechaniky kontinua, teorie elektormagnetického podle atd.

 

 

Moravec, Zdeněk; Novotný, Dušan

Matematika pro fyziky II.

2008,  60 s., neprodejné (ESF)

ISBN 978-80-7414-104-1

Učebnice „Matematika pro fyziky II" představuje druhou část studijní opory pro studenty vysokoškolského studia fyziky. Pojednává o funkcích dvou a více proměnných a o obyčejných diferenciálních rovnicích a jejich aplikaci v popisu fyzikálního procesu.

 

 

Farský, Ivan; Matějček, Tomáš

Vybrané kapitoly z fyzické geografie

2008, 120 s., cena: 135,- Kč

ISBN  978-80-7044-996-7

Učební text uvádí čtenáře do problematiky přírodních složek na Zemi. Vychází z klasické literatury, jsou uvedeny inovace a aktuální příklady

 

Bursa Milan

Geografie průmyslu Česka. Spotřební průmysl

2008, 56 s., neprodejné (ESF)

ISBN  978-80-7044-984-4, 2. doplněné vyd.,                .

Učební text popisuje rozdělení, vlastnické poměry a mezipředmětové vztahy ve spotřebním průmyslu Česka. Text také popisuje změny, které nastaly v procesu ekonomické transformace.

 

Matějček Tomáš

Globální problémy.  Fyzickogeografické aspekty

2008, 54 s., cena: 71,- Kč

ISBN  978-80-7044-983-7

Ohrožení biosféry jako globální problém. Znečišťující látky v prostředí. Globální klimatická změna. Ohrožení ozonové vrstvy. Problém vody. Ohrožení pedosféry. Ohrožení biodiverzity. Odlesňování. Biologické invaze.

 

 

Sedlák, Dalibor

Evoluční modelování

2008, 80 s., neprodejné (ESF)

ISBN  978-80-7044-986-8

Obsahem opor je krátký, ale komplexní přehled vývoje evolučního modelování, počínaje základní stochastickou metodou prohledávání - slepým algoritmem, postupným vývojem skrze horolezecký algoritmus a zakázané prohledávání k základních formám evolučních algoritmů - evoluční strategie, evolučního programování, genetických algoritmů a genetického programování. Součástí je uvedení ilustrativních aplikací, které jsou rozdělené do dvou sekcí - aplikace používající  genetické algoritmy a aplikace genetického programování. Tento text umožní studentům nejen doktorského studia  pochopit principy, metodiku a aplikace evolučního modelování v různých oblastech vědy.

 

Švec Martin

Waveletové transformace

2008, 70 s., neprodejné (ESF)

ISBN  978-80-7044-987-5

Text se zabývá základními vlastnostmi a aplikacemi waveletových  transformací. V úvodní části jsou popsány Fourierova a okénková Fourierova transformace, z nichž se v dalším textu vychází. Následující kapitoly se věnují spojité a diskrétní waveletové transformaci v jednom i více rozměrech, popisu jejich vlastností a vzájemnému srovnání obou transformací. Dále je popsána inverzní waveletová transformace v obou formách. Zbývající část textu uvádí základní aplikace waveletové transformace - odstranění šumu ze signálu a jeho kompresi.

 

 

Novotný Dušan

Elektromagnetické pole

2008, 170 s., neprodejné (ESF)

ISBN  978-80-7044-988-2

Text poskytuje studentům možnost pochopit základní principy a metody klasické teorie elektromagnetického pole: Elektrostatiky (Coulombův zákon, Gaussova věta, skalární poteciál a jeho multipólový rozvoj, elektrostatické pole v látce, hraniční podmínky, energie pole) a stacionární magnetické pole (elektrický proud a Ohmův zákon, Ampérův zákon, Biotův.Savartův zákon, vektorový potenciál, hraniční podmínky, energie pole). Elektromagnetická indukce. Soustava Maxwellových rovnic, Lorentzova síla. Energie a hybnost elektromagnetického pole. Vlnová rovnice. Elektromagnetické vlny a jejich šíření, Fresnellovy vzorce. Vyzařování elektro-magnetického pole. Mikroskopická teorie elektromagnetického pole. Kvazistacionární pole. Základní potřebné  matematické pojmy teorie pole jsou vysvětleny v dodatku.

 

 

Skokan,  Ladislav

Afrika - sociogeografický přehled

2007, 124 s., cena: 96,- Kč

ISBN  978-80-7044-838-0

Úvod. Problémový kontinent. Afrika - celková geografická charakteristika. Historickogeografický přehled zemí. Severní - arabská - Afrika. Subsaharská Afrika. Západní Afrika. Centrální Afrika. Východní Afrika. Jižní Afrika. Africká unie. Tabulky. Literatura

 

 

 

 

Muck Alexander;  Nguyen T.T.Huong;  Kolská Zdeňka

Laboratorní cvičení z anorganické chemie

2007, 60 s., cena: 85,- Kč

ISBN   978-80-7044-900-4

Předkládaná skripta jsou souhrnem laboratorních úloh prováděných student v kurzu Preparativní anorganické chemie. Součástí jednotlivých uváděných úloh je vždy stručný úvod do prováděných úkolů, podrobný návod k jednotlivým úkonům, reakční schémata, seznam použitých pomůcek a chemikálií, schémata aparatury, seznam pokynů nutných k vypracování protokolů z jednotlivých cvičení. Na konci každé úlohy jsou otázky, které slouží k hlubšímu pochopení teoretických poznatků získaných z přednášek anorganické chemie a k k uvědomění dané problematiky v širších souvislostech.

 

Lísal, Martin

Paralelní programování s aplikacemi

2007. 100 s., neprodejné (ESF)

ISBN  978-80-7044-902-8

Studijní opora podává stručný úvod do jedné z nejpoužívanějších technik paralelizace na počítačích s distribuovanou pamětí, tzv. "Message Passing Interface" (MPI) knihovny. MPI je nejdříve vysvětlena na jednoduchých příkladech v jazyce FORTRAN90. Poté je proveden přehled nejpoužívanějších MPI příkazů. Na závěr jsou uvedeny konkrétní příklady použití MPI pro paralelizaci metody paralelního temperingu a paralelizaci molekulární dynamiky.

 

 

Sedlák Dalibor

Úvod do matematiky - sbírka úloh

2007, 60 s., neprodejné (ESF)

ISBN  978-80-7044-899-1

Sbírka úloh pro přípravu na studium matematiky potřebné při studiu oborů počítačového modelování a fyziky. Určeno pro studenty prvního ročníku vysokých škol.

 

 

Švec Martin

Úvod do matematiky - teorie

2007, 60 s., neprodejné (ESF)

ISBN  978-80-7044-898-4

Stručný výklad středoškolské matematiky doplněný řešenými příklady. Určeno pro studenty prvního ročníku vysokých škol.

 

 

Skokan Ladislav

Úvod do geoglobalistiky - sociogeografické aspekty

2007, 102 s., cena: 104,- Kč

ISBN  978-80-7044-925-7

Globální problémy, globalistika, geoglobalistika. Globalizace. Problém války, běženců. Demografický problém. Problém výživy. Problém energie a surovin. Problém zaostávání (>>LDCs<<). Problémy etnické, konfesní (střet civilizací). Ostatní problémy (drogy, AIDS). Prognózy a scénáře budoucnosti.

 

Nezbeda Ivo

The Art of Molecular Simulations. From principles to applications

2007, 82 s., neprodejné (ESF)

ISBN  978-80-7044-916-5

Cíl této učebnice je prostý: Bez požadavků hlubokých znalostí statistické fyziky seznámit čtenáře se základními metodami molekulárních simulací, umožnit mu pochopit jak pracují, co požadují a jaké jsou jejich možnosti. Vycházeje z přesvědčení, že nejlepší cesta poznání není memorování pouček a rovnic, ale jejich používání, je čtenář provázen od základních poznatků jak imitovat reálný systém, jak psát počítačové kódy základních simulačních postupů a použít je k dosažení výsledků - různých vlastností fyzikálně-chemických systémů.

 

 

Malý Marek

Vícevrstvé dopředné neuronové sítě. Úvod do teorie a aplikací

2007, 70 s., neprodejné (ESF)

ISBN  978-80-7044-915-8

Text je věnován seznámení se základními pojmy z teorie neuronových sítí, vybranými typy neuronových sítí a adaptačními algoritmy, přičemž nejvíce pozornosti bude věnováno dopředné vícevrstvé neuronové síti, která je též v praxi nejvíce používána. Nedílnou součástí této části výuky bude opět i samostatná práce studentů.

 

 

Bursa Milan

Geografie průmyslu Česka. Spotřební průmysl

2007, 56 s., neprodejné (ESF)

ISBN  978-80-7044-937-0

Učební text popisuje rozdělení, vlastnické poměry a mezipředmětové vztahy ve spotřebním průmyslu Česka. Text také popisuje změny, které nastaly v procesu ekonomické transformace.

 

 

Farský Ivan, Matějček Tomáš

Přehled z fyzické geografie

2007, 217 s., neprodejné (ESF)

ISBN  978-80-7044-938-7

Skriptum přináší základní kapitoly z fyzické geografie (geomorfologie, hydrogeografie, klimatologie, pedogeografie a biogeografie). Vychází ze zkušeností předchozích titulů a osnov pro výuku předmětu. Skripta jsou použitelná i pro výuku na Fakultě životního prostředí UJEP.

 

 

 

Raška, Pavel; Oršulák, Tomáš; Balej, Martin

English for Geographical Studies

2007, 74 s., neprodejné (ESF)

ISBN  978-80-7044-929-5

Učebnice poskytuje studentům, pedagogům a dalším zájemcům prostředek rozvoje jazykových dovedností týkajících se geografických témat. Je především cílena studentům geografie, a příbuzných disciplín, např. environmentalistiky, krajinného plánování či krajinné ekologie na českých univerzitách. Autoři v textu nabízejí široké spektrum úloh zaměřených n a rozvoj slovní zásoby, logického myšlení, psaní, čtení a mluveného slova. Veškerá cvičení vyžadují alespoň základní znalosti geografické problematiky (kartografie, fyzické geografie, humánní geografie, politických a sociálních témat, a environmentálních problémů).

 

 

HELLER, Václav a kolektiv

Laboratorní cvičení z fyziky

2007, 100 s., neprodejné (ESF)

ISBN  978-80-7044-848-9

Studijní materiál je určen jako opora a praktická příručka k předmětu Laboratorní cvičení z fyziky. Záměrem je podat posluchačům základní informace k laboratorním měřením ze stěžejních oborů fyziky: mechaniky, termiky a molekulové fyziky, elektřiny a magnetismu, optiky, atomové a jaderné fyziky. Z uvedených oborů se laboratorní cvičení zaměřuje na úlohy, které by alespoň částečně pokryly širokou problematiku každého z nich a posluchači tak získali základní teoretické a praktické znalosti nutné pro kvalitní přípravu, zpracování a vyhodnocení měření.

 

 

Varady Michal

Statistická fyzika

2007, 160 s., neprodejné (ESF)

ISBN  978-80-7044-945-5

Text se zabývá výkladem statistické fyziky neinteragujících systémů v termodynamické rovnováze a je určen pro magisterské studenty fyziky. Text zahrnuje výklad způsobu popisu klasických a kvantových systémů, odvození základních vztahů statistické fyziky a rozdělovacích funkcí v mikrokanonickém, kanonickém a grandkanonickém statistickém souboru. Dále jsou odvozeny kvantové statistiky. Použití prezentovaných  metod a statistických rozdělení je ilustrováno na řešení řady reálných fyzikálních problémů.

 

 

GAJDOŠ, Petr

Bézierovy křivky

2007, 106 s., neprodejné (ESF)

ISBN  978-80-7044-965-3

V této práci je popsána pouze velmi malá část zajímavého odvětví matematiky, počítačové geometrie.

Bézierovy křivky a racionální Bézierovy křivky jsou vedle dalších druhů modelujících

objekty velmi důležitou ingrediencí modelovacích systémů. Nejen proto je tato problematika příhodná pro vznik učebnice. Snažíme se zde ukázat, že matematika a výpočetní technika se od sebe nevzdalují, nýbrž jdou ruku v ruce usilujíce o dosažení společných cílů. A to nejen na poli aplikací, ale též v oblasti edukační. Námi předložený text je totiž koncipován tak, aby se v dostatečné míře podílel na rozvoji obecných schopností a dovedností čtenáře, avšak neodklonil se příliš od požadavku aplikacemi motivovaného studujícího. Tuto knihu doporučujeme jako úvod do problematiky modelujících křivek a ploch, neboť s řadou poznatků, pozorování a (důkazových) postupů se lze setkat i u jiných členů rodiny modelujících objektů.

 

 

BURSA, Milan

Stručný ekonomickogeografický přehled krajů Česka

2007, 78 s., neprodejné (ESF)

ISBN  978-80-7044-972-1

Studijní opora řeší ekonomicko - geografickou problematiku krajů Česka v období transformace ekonomiky. Zabývá se otázkami průmyslu, zemědělství, dopravy, cestovního ruchu a novými pověřenými obcemi.

 

 

Skokan Ladislav

Asie. Sociogeografický přehled

2006, 152 s., cena: 116,- Kč

ISBN 80-7044-739-7

Aktuální sociogeografická a geopolitická charakteristika velkých regionů a nejvýznamnějších zemí kontinentu. Hlavní kapitoly: Regionální geografie, Střet civilizací?, Celková charakteristika Asie, Stručný historickogeografický přehled zemí, Východní Asie, Čína, Japonsko, Jižní Asie, Indie, Jihovýchodní Asie, Indonésie, Vietnam, Jihozápadní Asie, Mašrik, Turecko, Izrael a Palestina, Západní Asie, Bude naše století stoletím Asie? Dokumenty-tabulky.

 

 

Němec Petr

Úvod do algebry a aritmetiky

2006, 88 s., cena: 107,- Kč

ISBN  80-7044-764-8

Skripta pokrývají základy obecné algebry a aritmetiky. Mohou sloužit jako užitečný zdroj informací pro všechny algebraické a aritmetické předměty vyučované na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně.

 

Krátká, Magdalena; Seifert, Robert  ed.

Letní škola učitelů matematiky a fyziky 2005

2006, 82 s., neprodejné

ISBN  80-7044-780-X

Sborník příspěvků přednášek a pracovních dílen Letní školy určené pro učitele matematiky a fyziky škol všech stupňů a zaměření a pro studenty vyšších ročníků učitelství matematiky a fyziky. Příspěvky se věnují problematice metodiky vyučování matematiky a fyziky a jejich vzájemné propojování, konstruktivistického vyučování matematiky a fyziky a rozvoje specifických dovedností v matematice a fyzice, aplikačních úloh v matematice a fyzice, historii ve vyučování matematiky a fyziky, popularizace nejnovějších objevů v oblasti matematiky a fyziky a metodiky práce s talentovanými žáky, studenty a matematickým a fyzikálním soutěžím.

 

 

Kopka Jan

Přirozená čísla

2006, 98 s., cena: 95,- Kč

ISBN  80-7044-815-6

V prvních dvou kapitolách je ukázáno, jak lze k přirozeným číslům dospět pomocí kardinálních a ordinálních čísel, tzn. V rámci teorie množin. Dále je axiomaticky vybudována Peanova aritmetika. Důležitou charakteristikou přirozených čísel je axióm indukce, který se využívá při dokazování vět. Tomuto způsobu dokazování je věnována celá kapitola. Dále je uveden von Neumannův model teorie přirozených čísel v teorii množin. V další části je ukázáno vyjadřování čísel v různých pozičních soustavách provádění operací . Poslední kapitola představuje různé možnosti zavádění aritmetických operací ve škole. Skriptum je využitelné jak v teoretické aritmetice tak i v didaktice matematiky.

 

Kořínková, Karin

Obecná parazitologie

2006, 92 s., cena: 82,- Kč

ISBN  80-7044-798-2

Parazitologie patří mezi významné biologické obory. Předkládaná skripta budou zaměřena na obecnou charakteristiku parazitů a vědní disciplíny, vzájemné interakce s hostitelem, jejich biologii a ekologii. Rovněž budou obsahovat základní systematické  členění a charakteristiku jednotlivých taxonomických skupin (prvoci, helminti, parazit. členovci), zvláštní kapitola bude věnována nejvýznamnějším parazitárním onemocněním (toxoplasmóza, malárie, encefalitida, atd.).Skripta budou rovněž doplněna obrazovou přílohou vybraných parazitů a jejich diagnostikou.

 

 

Bursa Milan

Geografie průmyslu Česka. Potravinářský průmysl

2006, 52 s., cena: 54,- Kč

ISBN   80-7044-807-5

Skripta rozebírají rozmístění, vlastnické a mezioborové vztahy potravinářského průmyslu Česka v současnosti. Upozorňují na změny, které se odehrály v oboru v období transformačních přeměn.

 

 

Eisenmann, Petr; Kopáčková, Alena

Rozvoj funkčního myšlení ve výuce matematiky na základní škole

2006, 52 s., neprodejné (ESF)

ISBN  80-7044-817-2

Text obsahuje soubory úloh a problémů vhodných k rozvoji funkčního myšlení žáků. Jejich cílem je rozvíjet schopnost žáků kreslit a interpretovat grafy funkcí.

 

 

Krátká, Magdalena; Seifert, Robert,  Editoři

Letní škola matematiky a fyziky 2006. Sborník příspěvků

2006, 110 s., neprodejné

ISBN  80-7044-837-7

Sborník příspěvků přednášek a pracovních dílen Letní školy určené pro učitele matematiky a fyziky škol všech stupňů a zaměření, pro studenty vyšších ročníků učitelství matematiky a fyziky a pro studenty středních škol. Příspěvky se věnují problematice metodiky vyučování matematiky a fyziky a jejich vzájemnému propojování, problematice konstruktivistického vyučování matematiky a fyziky a rozvoje specifických dovedností v matematice a fyzice, aplikačních úloh v matematice a fyzice, historii ve vyučování matematiky a fyziky, popularizace nejnovějších objevů v oblasti matematiky a fyziky a metodiky práce s talentovanými žáky, studenty a matematickým a fyzikálním soutěžím. Sborník obsahuje příspěvky o současných problémech obou oborů i popularizační příspěvky.

 

 

 

Farský, Ivan

Obecná fyzická geografie

2005, 98 s., cena:45,- Kč

ISBN 80-7044-662-5

Publikace shrnuje obecné učivo hygrogeografie (hydrologie) a je doplněna o nové poznatky, dosud v učebnicích nepublikované. Je rozdělená klasicky do kapitol o řekách, jezerech, podzemních vodách, ledovcích a oceánech.

 

 

Skokan, Ladislav

Historickogeografický úvod do regionální geografie

2005, 142 s., cena: 139,- Kč

ISBN 80-7044-274-3, 3. upravené vyd.

Porozumění regionální geografii předpokládá poznání a pochopení mnoha důležitých souvislostí a vazeb geografických i historických. Text osvětluje proces vývoje současné politické i hospodářské mapy světa. Tabulky vhodně dokumentují klíčové skutečnosti, zejména obraz politické mapy světa ve vrcholné fázi koloniálního období, chronologický vývoj jednotlivých koloniálních říší a také územní vývoj českého státu.

 

 

Jelínek Jindřich

Úvod do počítačových sítí I.

2005, 78 s., neprodejné

ISBN 80-7044-679-X

Skriptum je zaměřeno na úvod do počítačových sítí. Zabývá se zejména základní terminologií a teoretickými principy lokálních počítačových sítí. Součástí  skript jsou popisy základních drátových i bezdrátových síťových technologií a důrazem na Ethernet.

 

 

Bursa Milan

Stručný socioekonomický přehled krajů Česka

2005, 64 s., cena: 52,- Kč

ISBN 80-7044-677-3

Publikace má za cíl upozornit na změny v rozmístění a vlastnických poměrech ekonomických subjektů nových krajů v průmyslu, zemědělství a službách. V rámci transformačních procesů došlo k výrazným změnám, které současná česká ekonomickogeografická literatura v úplnosti neřeší. Tento učební text je určen pro studenty pedagogických fakult a učitele zeměpisu na základních a středních školách.

 

Muck Alexander

Základy anorganické chemie

2005, 327 s., cena: 215,- Kč

ISBN 80-7044-670-6

Tento učební text obsahuje univerzitní kurz základů (strukturní) anorganické chemie. Je členěn na šest kapitol: symetrie ve strukturní chemii, základy teorie chemické vazby (elektronový obal atomu, teorie molekulových orbitalů, chemické reakce a symetrie), symetrie chemických struktur - krystalochemie, chemie nekovů a polokovů, koordinační sloučeniny a chemie kovů.

 

 

Ipser Jan

Základy genetiky

2005, 194 s., cena: 103,- Kč

ISBN  80-7044-707-9

Jedná se o učební text určený pro studující učitelství biologie. V současnosti není k dispozici vhodná literatura v českém jazyce, která by zohlednila specifické potřeby budoucích učitelů středních, případně základních škol, v oblasti vybraných témat genetiky a obecné biologie. Text, určený pro výuku předmětu „Genetika", obsahuje základní kapitoly obecné genetiky (princip kombinace a segregace, hybridismus, rekombinace, mutační proces, základy populační, evoluční a aplikované genetiky) a aktuální témata z molekulární genetiky, genových manipulací, genomiky a proteomiky.

 

Ipser Jan

Obecná biologie buňky

2005, 176 s., cena: 95,- Kč

ISBN 80-7044-706-0

Jedná se o učební text určený zejména pro studující učitelství biologie k výuce předmětu „Buněčné základy životních dějů". V současnosti není k dispozici vhodná literatura v českém jazyce zohledňující specifika takto orientovaného předmětu. V textu je podaná obecná charakteristika virové částice, bakteriální, rostlinné a živočišné buňky, základních životních dějů a jejich projevů na vyšších úrovních organizace živé hmoty, včetně evolučně-biologických aspektů.

 

 

Mlčoch Jan

Ekonomika podniku

2005, 96 s., cena: 77,- Kč

ISBN 80-7044-735-4

 

Učební text se zaměřuje na přiblížení významu frekventovaných pojmů z ekonomiky podniku. Jsou charakterizovány základní problémy, spojené se zabezpečením jeho provozně ekonomických funkcí i jeho dynamického rozvoje. V posledně uvedené souvislosti jsou také popsány základní finančně ekonomické aspekty. V textu převažuje orientace na praktické použití získaných znalostí ve finančně ekonomických rozborech podnikového hospodaření. Využití skript je užitečné jak v bakalářském studiu, tak jako příručky pro odborníky, kteří mají zájem o úvod ekonomiky výrobního podnikání.

 

 


 Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké