Směrnice děkana č. 2/2007

 

INTERNÍ GRANTOVÁ AGENTURA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

 

1. Úvodní ustanovení


Interní grantová agentura (IGA) Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v

Ústí nad Labem je zřízena za účelem podpořit prezentaci výsledků vědecké činnosti studentů doktorských studijních programů akreditovaných na PřF UJEP a začínajících mladých pracovníků PřF UJEP (do 35 let včetně, v době podání žádosti) studujících doktorské studijní programy. Její zřízení je v souladu s Dlouhodobým záměrem PřF UJEP na období 2006-2010.

 

Vědecká činnost studentů magisterských, případně bakalářských, studijních programů

bude podporována na úrovni kateder z finančních prostředků přidělených katedrám na

specifický výzkum dle fakultních pravidel rozdělování institucionálních prostředků na

specifický výzkum.

 

2. Finanční podpora v rámci Interní grantové agentury PřF UJEP


Cílem této podpory je vytvořit finanční zázemí pro Ph.D. studenty PřF UJEP a výše

uvedené mladé pracovníky při prezentaci výsledků jejich vědecké činnosti v počátečním

období, kdy ještě většinou nemají možnost financování prezentace výsledků své vědecké činnosti na vědeckých konferencích z jiných vlastních zdrojů, jako např. z projektů externích grantových agentur.

 

Finanční prostředky na grant budou poskytnuty do výše maximálně 70 % celkových

přímých nákladů spojených s prezentací výsledků na mezinárodní konferenci nebo

workshopu. Absolutní částka finančních prostředků hrazených z IGA na jeden projekt může být maximálně 40 000,- Kč. Na tuto finanční podporu není nárok.

Interní grantová agentura bude financována částečně z finančních prostředků

vyčleněných vedením fakulty z přidělených finančních prostředků na specifický výzkum a částečně z finančních prostředků uvolněných vedením fakulty z rozpočtu PřF UJEP. Celková výše finančních prostředků bude pro každý rok určena na základě odhadu z dat rozhodujících o výši finančních prostředků na specifický výzkum v příštím roce a na podmínkách rozpočtu PřF. Podíl jednotlivých zdrojů financování (finanční prostředky na specifický výzkum a finanční prostředky uvolněné fakultou) bude každý rok určen vedením fakulty. Jako zdroj financování mohou být ve výjimečných případech použity i účelové finanční prostředky z projektů získaných fakultou, pokud tato forma čerpání není v rozporu s účelem vymezeným v projektu a souhlasí-li s tímto použitím řešitel projektu.

Čerpání finančních prostředků přidělených na projekty jednotlivým řešitelům musí být

v souladu s nařízením vlády č. 462/2002 Sb. o institucionální podpoře výzkumu a vývoje

z veřejných prostředků a souvisejícími předpisy.

 

1) Cílem grantu IGA PřF je poskytnutí finančních prostředků na úhradu přímých nákladů

(cestovné, vložné apod.) spojených s prezentací vědecké činnosti studentů PřF UJEP a

začínajících mladých pracovníků PřF UJEP na mezinárodních vědeckých konferencích a mezinárodních workshopech typu EUR a WRD (klasifikace dle RIV).

 

2) Výstupem projektu, na který je grant IGA PřF udělen, musí být aktivní prezentace

(přednáška nebo poster) výsledků řešitele na výše uvedených akcích spojená s uvedením příspěvku v programu konference, případně ve sborníku z konference.

 

3) Žadatelem o udělení grantu z IGA UJEP může být:

a) student v doktorském studijním programu akreditovaném na PřF UJEP

b) začínající mladý pracovník PřF UJEP (do 35 let včetně, v době podání žádosti)

studující doktorský studijní program, a to i na jiném pracovišti než UJEP.

 

4) Podmínkou pro předložení žádosti o grant je uvedení odborného garanta projektu, který musí být zaměstnancem v pracovním poměru k UJEP. Odborným garantem projektu může být pracovník bez pracovního poměru k UJEP pouze v případě, že se jedná o školitele nebo konzultanta doktoranda z externího pracoviště. Úkolem garanta je zajištění odborné úrovně prezentované práce, vlastní prezentace a garance čerpání finančních prostředků v souladu s účelem podpory, na který byla poskytnuta.

 

5) Grant Interní grantové agentury PřF UJEP se uděluje na období jednoho kalendářního roku, tj. projekt musí být finančně uzavřen v kalendářním roce, ve kterém konference nebo workshop probíhaly.

 

3. Schvalování grantu

 

1) Žadatel předkládá formulář žádosti v jednom vyhotovení a v elektronické podobě oddělení vědy a zahraničních vztahů PřF UJEP vždy v termínech, který určí proděkan pro vědu a zahraniční vztahy. Tyto termíny mohou být určeny v roce předcházejícím termínu konání konference nebo workshopu, tak i během roku konání konference nebo workshopu.

 

2) Součástí žádosti o grant musí být uvedení názvu, místa a typu akce, všech zdrojů

financování, časový harmonogram předpokládaných termínů jednotlivých plateb a

předpokládaná forma výstupu projektu. Součástí žádosti o grant musí být vyjádření

garanta projektu a školitele (pokud tento není garantem) k odborné stránce projektu.

Součástí žádosti musí být i souhlasné vyjádření příkazce operace střediska UJEP, ze

kterého budou finančně pokryty zbývající přímé náklady spojené s prezentací výsledku na mezinárodní konferenci, tj. náklady, které nebudou hrazeny z finančních prostředků IGA. Pokud budou užity finanční prostředky z jiného zdroje mimo UJEP, součástí žádosti musí být i doložení tohoto jiného finančního zdroje. Formulář žádosti je přílohou této směrnice.

 

3) Předložené žádosti o grant proděkan předá Komisi Interní grantové agentury PřF (viz bod 5). Pokud nebude Komisi předloženo k poslednímu termínu v daném kalendářním roce dostatečné množství kvalitních návrhů, budou nevyužité finanční prostředky z Interní grantové agentury převedeny zpět do rozpočtu fakulty a část odpovídající finančním prostředkům určeným na specifický vyzkum bude rozdělena příslušným katedrám dle fakultních pravidel rozdělování institucionálních prostředků na specifický výzkum. Případné nevyčerpané finanční prostředky z prostředků, uvolněných pro tento účel fakultou, zůstávají v rozpočtu fakulty.

 

4) Komise Interní grantové agentury posoudí předložené žádosti, provede výběr a určí, kteří žadatelé budou finančně podpořeni. Následně o výsledku bude oddělení vědy a

zahraničních vztahů PřF UJEP informovat žadatele předložených návrhů. Náklady

spojené s platbou vložného nebo nákladů na dopravu (letenky) které je nutné zaplatit již

v roce předcházejícím roku konání konference nebo workshopu budou hrazeny zálohově z prostředků UJEP a budou v následujícím roce přeúčtovány ekonomickým oddělením PřF ku tíži prostředků vyhrazených na financování IGA PřF UJEP.

 

4. Ukončení projektu

 

1) O úspěšném ukončení projektu rozhodne Komise Interní grantové agentury PřF UJEP na základě oponentního řízení. Oponentní řízení proběhne zpravidla v závěru kalendářního roku, ve kterém se uskutečnily financované akce.

 

2) Podkladem pro oponentní řízení je závěrečná zpráva vypracovaná žadatelem dokladující prezentaci výsledků (uvedení příspěvku řešitele v programu nebo sborníku akce, kopie prezentace v elektronické podobě, případně následné publikování v odborném časopise) a detailní přehled čerpání finančních prostředků. Povinností žadatele je uvést v prezentaci poděkování IGA PřF a výstup zanést do systému OBDPro za účelem přiřazení výsledku do RIV s vazbou na specifický výzkum PřF. Komise posuzuje projekt ve vztahu k cílům uvedeným v původním návrhu projektu a také na základě předloženého čerpání finančních prostředků a kontroly výstupů. Součástí závěrečné zprávy musí být vyjádření a podpis odborného garanta projektu, případně školitele, pokud není odborným garantem projektu.

 

3) Pokud dojde k nesplnění projektu (neúčast řešitele na mezinárodní konferenci nebo

workshopu z vážných důvodů, případně nedočerpání přidělené finanční částky) budou

nevyčerpané finanční prostředky vráceny do rozpočtu fakulty. Příjemce je povinen během řešení projektu učinit preventivní opatření, aby byly ztráty minimální (koupě letenek, které lze vrátit, případně vhodné cestovní pojištění pro případ stornování cesty apod.). Příjemce odpovídá za vznik případné škody vůči UJEP, zejména z titulu nevrácení finančních prostředků.

 

5. Komise Interní grantové agentury PřF UJEP


1) Komisi Interní grantové agentury PřF UJEP jmenuje a odvolává děkan. Funkční období komise je zpravidla období 4 let.

 

2) Každý člen komise se může písemným oznámením, doručeným děkanovi, vzdát členství v komisi před uplynutím funkčního období komise.

 

3) V čele Komise Interní grantové agentury stojí předseda, jehož jmenuje děkan fakulty,

místopředsedou komise je jím pověřený zástupce. Členy komise jsou proděkan pro vědu a zahraniční vztahy a vždy jeden zastupce z každé katedry. Zastupci kateder jsou

navrhováni vedoucími kateder. Komisi jako celek jmenuje děkan fakulty na základě

návrhu proděkana pro vědu a zahraniční vztahy. Organizaci a administrativní činnost

komise koordinuje pracovník oddělení pro vědu a zahraniční vztahy PřF UJEP , sledování finančního čerpání projektů zajišťuje prostřednictvím ekonomického odděleni fakulty tajemník fakulty.

 

4) Komise Interní grantové agentury PřF UJEP se schází nejméně dvakrát ročně.

 

5) Hlasování je aklamací. Komise je usnášeníschopná v případě nadpoloviční většiny

přítomných členů. V případě rovnosti hlasů při hlasovaní je rozhodující hlas předsedy

komise.

 

6. Závěrečná ustanovení


1) Informace o projektech a jejich výsledcích budou zveřejněny na webových stránkách

fakulty. Komise na základě oponentního řízení ve spolupráci s ekonomickým oddělením a oddělením pro vědu a zahraniční vztahy PřF připraví souhrnné vyhodnocení výsledků

IGA PřF v daném kalendářním roce.

 

 

Formulář žádosti do IGA PřF UJEP

 

K této směrnici se souhlasně vyjádřil AS PřF UJEP dne 30. 10. 2007.

Tato směrnice nabývá platnosti dnem 1. 11. 2007

V Ústí nad Labem dne 31. 10. 2007 Doc. RNDr. Stanislav Novák, CSc., děkan PřF UJEP

 

 RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké