Magisterské studium (Mgr.)

 

Navazující magisterské studium (NMgr.)

Charakteristika oborů a uplatnění absolventů

Analytická chemie životního prostředí a toxikologie

Absolventi jsou vyškoleni jako specializovaní odborníci mající přehled o metodách užívaných pro chemickou analýzu vzorků, zásadách vzorkování a šíření a předvídání znečištění a jeho dopad na životní prostředí. Jsou schopni aplikovat již známé metody a případně je modifikovat, vést technické pracovníky a orientovat se v interdisciplinární oblasti chemie a ekologie. Absolventi jsou schopni aplikovat základy (principy) souvisejících vědeckých disciplín, jako např. fyzikální chemie, obecné chemie, biochemie, organické chemie či chemické technologie, při studiu chování chemických látek v živých organismech i v životním prostředí.

Nacházejí uplatnění v útvarech státní správy, především v útvarech pro životní prostředí městských a obecních úřadů, dále v analytických laboratořích a odděleních životního prostředí průmyslových, potravinářských kosmetických a zemědělských podniků a v laboratořích zdravotních zařízení.

Aplikované nanotechnologie ®

Nanotechnologie zahrnují širokou oblast materiálového výzkumu a z toho vyplývá i požadavek na multidisciplinární přístup k přípravě absolventů a důraz na jejich schopnosti mezioborové komunikace. Proto je skladba předmětů koncipována tak, aby vyváženě pokrývala fyzikální a chemické metody v nanotechnologiích i nanobiotechnologie a reflektovala současné trendy v materiálovém výzkumu v oblasti aplikovaných nanotechnologií.  Studijní program se opírá o výzkumné i pedagogické zázemí  fakulty v oblastech: využití plazmových a chemických technologií při přípravě nanomateriálů, výzkum supramolekulárních systémů pro nové lékové formy, výzkum polymerních nanostruktur pro tkáňové inženýrství, výzkum biosenzorů, atd. Navrhovaný studijní program se snaží reflektovat potřeby průmyslu v regionu, který je tradičně zaměřen na chemii, proto zaměstnáváme jako pedagogy i odborníky z průmyslu a zařadili jsme volitelný kurz „Průmyslová chemie".

Absolventi budou vyškoleni tak aby se snadno orientovali v interdisciplinární oblasti nanotechnologií a byli schopni řešit problémy materiálového výzkumu v širších souvislostech ve spolupráci s experty z různých oborů a s využitím různých technologických postupů a diagnostických metod. Budou schopni mezioborové komunikace a týmové spolupráce. Budou mít znalosti v technologiích přípravy nanomateriálů. Vedle znalosti základních analytických metod v materiálovém  výzkumu - spektroskopie, difrakce, bioanalytické metody, budou mít znalosti i ze specielních metod diagnostiky nanomateriálů.

Plán výuky

Témata studentských prací

Biologie

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oboru biologie, které odpovídají magisterskému stupni vysokoškolského studia. Studium je zacíleno na studenty, kteří se chtějí profesně orientovat zejména v oblasti systematické biologie, přičemž jsou schopni využívat moderní molekulárně-biologické, bioanalytické popř. mikroskopické přístupy při studiu variability organismů a zároveň jsou schopni konfrontovat poznatky o morfologii a fyziologii organismů s projevy jejich chování a a ekologickými nároky. Absolvent má dostatečný přehled v zoologických, botanických a mikrobiologických taxonomických oborech, je schopen se orientovat v současných hlavních trendech rozvoje biologických disciplín, molekulárně-biologických principech životních funkcí rostlinných a živočišných buněk, má přehled v aktuálních oblastech rozvoje biotechnologií a v souvisejících etických/společenských otázkách, je obeznámen s principy pokročilých bioanalytických, molekulárně-biologických, mikroskopických metod a metod analýzy chování. Dokáže využívat a propojovat poznatky v oblasti systematické biologie s moderními molekulárně-biologickými taxonomickými přístupy. Je schopen mezioborové a vědecké komunikace, týmové spolupráce. Absolvent má dostatečné předpoklady se dále vzdělávat formou doktorského studia ve specializovaných biologických oborech. Volbou povinně volitelných kurzů se má možnost dále orientovat na uplatnění v profesích, kde se bude denně stýkat s problematikou biologie a chování živočichů (ochrana živočichů, chov) popř. tam, kde bude zprostředkovávat poznatky jiným (výuka, vzdělávání, poradny). Nabídka povinně volitelných kurzů dále umožňuje specializaci na výkon budoucího povolání v laboratořích s výzkumným zaměřením, v provozních bioanalytických laboratořích či ve firmách se zaměřením na výzkum, produkci či komerční činnost.

Geografie

Studium rozvíjí dovednosti nalézt a posoudit geografické informační zdroje různých typů, třídit, analyzovat, interpretovat získané informace, využívat moderních geoinformatických prostředků a jejich prostřednictvím prezentovat a argumentovat výsledky své práce a aktivně komunikovat ve dvou cizích jazycích (ústně i písemně). Student magisterského studia získá znalosti o prostorové organizaci geografických jevů a procesů na Zemi (hodnocení geografické polohy, její význam a vztahy uvnitř přírodních a sociálních systémů), o interakci přírodních a sociálních jevů (zákonitosti rozmístění, struktury a vývoje), o fungování regionálních systémů a procesů a o vztahu člověka a prostředí (při akceptování udržitelného rozvoje). Dále si student osvojí dovednosti aplikace geoinformatických nástrojů v problematice státní správy (evidence nemovitostí, územní ochrana krajiny, územní plánování), tvorby GIS projektů řešící konkrétní problémy z praxe, aplikace poznatků regionální vědy a politiky v praxi, a sociální komunikace (interakční, organizační a jiné).

Absolvent může najít uplatnění ve sféře státní správy, hospodářské a územní praxe (úřady, hospodářské komory,  pracoviště ministerstev), informačních střediscích, regionálních rozvojových agenturách, pracovištích euroregionů, statistických a katastrálních úřadech, správách chráněných krajinných oblastí, agentuře ochrany přírody a krajiny, v sekundární (podniky, ekoporadenství, management) a v terciérní sféře (služby,  cestovní kanceláře, ekoturistika), v kvartérní sféře (vysoké školství, věda a výzkum).

Počítačové modelování ve vědě a technice ®

Cílem studia je připravit absolventa na využití výpočetní techniky při řešení náročných technických úkolů a aplikací v praxi. Student si profiluje své vědomosti řešením náročnějších projektových situací z oblasti fyziky, chemie, modelování biofyzikálních procesů a řízení procesů výrobní praxe. Absolvent se uplatní v průmyslu a ve výzkumu v rámci týmů zabezpečujících vývojové a řídící úseky a má předpoklady pro vědeckou práci v oblasti počítačové nebo chemické fyziky.

Učitelství pro 2. stupeň základních škol

Studium oborů učitelství pro 2. stupeň základních škol probíhá ve dvouoborových kombinacích a je určeno pro absolventy dvouoborových bakalářských studií příslušného oborového zaměření (včetně oborů „zaměřených na vzdělávání") nebo integrovaného přírodovědného studia oboru Přírodovědné vzdělávání.
Těžiště přípravy tkví ve studiu zvolených aprobačních oborů a jejich oborových didaktik a v jejich propojení s pedagogickými, psychologickými disciplínami a pedagogickou praxí. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou z obou oborů, z pedagogiky a psychologie a obhajoby diplomové práce.
Absolventi získávají kvalifikaci učitele na druhém stupni základní školy podle § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Kvalifikováni jsou pro přímou pedagogickou činnost ve dvou aprobačních předmětech na 2. stupni základních škol a na nižším stupni víceletých gymnázií.

Učitelství pro střední školy

Studium oborů učitelství pro střední školy probíhá ve dvouoborových kombinacích a je určeno pro absolventy dvouoborových bakalářských studií příslušného oborového zaměření.
Těžiště přípravy tkví ve studiu zvolených aprobačních oborů a jejich oborových didaktik a v jejich propojení s pedagogickými, psychologickými disciplínami a pedagogickou praxí. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou z obou oborů, z pedagogiky a psychologie a obhajoby diplomové práce.
Absolventi získávají kvalifikaci učitele střední školy podle § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Podle § 8 odst. 1 písm. c) téhož zákona získávají též kvalifikaci učitele druhého stupně základní školy. Absolventi se uplatní jako učitelé na gymnáziích, na středních odborných školách, popřípadě na nižším stupni víceletých gymnázií a na druhém stupni základních škol.


Vysvětlivky:

® - obor s právem rigorózního řízení (RNDr.)


 Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké