Oblast nabídky spolupráce

 • semináře se zaměřením na etologii člověka pro lékaře, firmy, sociální pracovníky, učitele, nebo laickou veřejnost
 • etogramy živočichů v chovech, telemetrická sledování živočichů
 • analýza videozáznamu chování pomocí programu Noldus Observer
 • botanické inventarizační průzkumy evropsky významných lokalit, maloplošných chráněných území a území navržených k ochraně
 • floristický a faunistický inventarizační výzkum území před zahajováním investičních staveb, nezbytný pro získání povolení ke stavbě
 • přesná determinace skladištních škůdců, parazitů ryb, hospodářských zvířat a zvířat žijících ve volné přírodě
 • precizní modifikace povrchů (kov, keramika, sklo, plast) mikroabrazivním obráběním
 • analýza biologických povrchů metodami klasické rastrovací elektronové mikroskopie (SEM)
 • studium biologických objektů metodou atomové silové mikroskopie (AFM)
 • charakterizace topografie povrchů materiálů v měřítku řádu mikrometrů (horizontální rozlišení lepší než 1.7 nm, vertikální až 0.2 nm) pomocí AFM
 • chemické analýzy složení povrchových vrstev a měření hloubkových koncentračních profilů od velmi malých tloušťek (cca desítky nm) až do oblasti silných vrstev (desítky mikrometrů) - analyzátorem SIMS_ATOMIKA3000
 • chemická analýza povrchů materiálů analyzátorem XPS
 • analýza povrchů pevných látek pomocí zařízení pro stanovení elektrokinetického potenciálu ( potenciálu) SurPASS
 • měření řady základních fyzikálních parametrů v oblasti mechaniky, optiky, elektřiny a magnetizmu, elektroniky a atomové fyziky
 • RTG difrakční analýza materiálů, práškových, objemových i tenkých vrstev – analýza fázového složení, textury, krystalinity, pnutí a strukturních poruch v materiálech
 • využití plazmových technologií při úpravě povrchů, plazmo-chemické aktivace povrchů
 • komplexní diagnostika tenkých vrstev a povrchů metodami SIMS, XPS a RTG difrakce a měření adhezních vlastností povrchů pomocí elektrokinetických charakteristik
 • analytické práce v oblasti stanovení těžkých kovů (Pb, Cd, As, Se, Zn, Cu) metodou AAS (atomová absorpční spektrometrie) a metodou průtokové chronopotenciometrie
 • analýzy složení pomocí HPLC-MS a GC, FTIR, stanovení chemické struktury na hmotnostním spektrometru
 • 3D rekonstrukce morfologických vlastností kompozitních a nanokompozitních materiálů na základě 2D obrazu počítačovými metodami, modelování elektrických vlastností kompozitních a nanokompozitních materiálů
 • modelování elektrických vlastností kompozitních a nanokompozitních materiálů
 • modelování struktury kompozitních a nanokompozitních materiálů
 • charakterizace komplexních materiálů s využitím počítačových simulací
 • počítačové zpracování obrazu
 • tvorba mapových podkladů pro podporu rozhodování územních samospráv, případně soukromých subjektů, od návrhu (sběru a zpracování dat) po tvorbu mapových výstupů v digitální a analogové podobě (tisk do formátu A0+
 • 3D modelování (tvorba digitálního modelu terénu/krajiny, ortofotomapy, prostorové analýzy - viditelnost, řezy, sklonitost, expozice)
 • tvorba regionálních a tematických atlasů
 • zpracování návrhů poznávacích zájezdů pro cestovní kanceláře a zabezpečení průvodcovských služeb v ČR a Evropě
 • zpracování historických a současných dat různého druhu pro vytváření multitemporálních analýz, stanovení přírodních rizik, hodnocení stavu a vývoje území včetně návrhů na opatření na základě vlastních metodik
 • zajištění nákupu dat z DPZ, jejich zpracování a úprava pro potřeby dalších analýz nebo jejich prezentace, např. v podobě mapy
 • zajištění měření hlukové zátěže z průmyslových podniků a z dopravy (2. třída přesnosti dle směrnic EU, měření dle normativních metodik)
 • analýza rizika svahových pohybů pomocí GIS nástrojů a terénních měření,
 • zabezpečení odborné a organizační části seminářů se zaměřením na geografická, environmentální, GIS témata v podobě firemních, veřejných vzdělávacích akcí a školení,
 • zajištění návrhu, zadání a zpracování sociologických šetření renomovanými firmami v ČR, vlastní vyhodnocení pro dané téma
 • stereoskopické vizualizace krajiny (systém CAVE), územních plánů,
 • tvorba budoucích scénářů krajiny a jejich vizualizace v prostředí virtuální reality (Centrum virtuální reality a modelování krajiny)
 • odhady některých fyzikálně chemických vlastností
 • statistické zpracování dat
 • školení Microsoft Office (certifikát ECDL)
 • tvorba databází s www přístupem
 • hromadné zpracování dat (popisná statistika pomocí nejnovější verze programu Statistica)

Již realizovaná, resp. probíhající spolupráce s dosavadními partnery

 • Vakuum Praha, s. r. o. - návrhy experimentálních systémů a vakuové techniky, podpora Ph.D. studentů (Grant Vakuum Praha)
 • Black & Decker (Czech), s. r. o., Trmice, Ústí nad Labem - měření magnetických polí
 • Lustry, a. s. Kamenický Šenov - analýzy složení a topografie galvanicky nanášených dekorativních vrstev
 • FU AVČR (měření Mn v GaAs pro spintroniku), UFE AVČR (měření Yb v CoSb4 pro termoelektriku), UFE (měření příměsi v InP pro detektory záření), UJP Praha a.s. (měření H, O v Zr-slitinách), UFE (měření příměsi v PbI2), MFF UK (měření H ve Si3N4/a:Si), ON SEMI (měření O a příměsí v Si), UJF AVČR (vzájemná kalibrace a porovnávání měření SIMS a RBS)
 • Česká strana mezinárodního projektu EU RIMADIMA (Risk Management – Disaster Management) - zpracování a zabezpečení mapových podkladů
 • Město Ústí nad Labem - tvorba internetového atlasu
 • Euroregion Elbe/Labe - tvorba atlasu
 • Letiště Ruzyně - zpracování ekologické zátěže pro zázemí letiště
 • Cestovní kanceláře – návrhy turistických tras a průvodcovství
 • Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. v Ústí nad Labem – zkvalitnění vzdělávání a odborné přípravy studentů přírodovědných oborů na PřF UJEP
 • Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s. v Ústí nad Labem – příprava projektu VaVpI
 • Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. v Ústí nad Labem – difrakční analýzy katalytických materiálů
 • Vakuum Praha, s.r.o. – spolupráce v oblasti vakuové techniky, podpora PhD studentů (Grant Vakuum Praha 2008)
 • Prvá zváračská, a. s. v Bratislavě – aplikace výsledků řešení projektu 1ET „Aplikace pokročilých simulačních metod pro studium struktury, fyzikálně-chemických vlastností a přípravy kompozitních materiálů a nanomateriálů“
 • Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem – problematika kapalinové chromatografie
 • ŠKODA Auto, a.s., komplexní diagnostika povrchů materiálů pro tváření
 • Hamé Babice, a.s., diagnostika polymerních multivrstevnatých potravinářských obalových materiálů
 • České filtry s.r.o., diagnostika filtračních materiálů před a po použití
 • VIDIA, s.r.o. diagnostika povrchů materiálů
 • Preciosa, a.s. diagnostika povrchů a tenkých vrstev
 • MetropolNet Ústí nad Labem – zasíťování škol
 • Ústav jaderných paliv-Praha a.s., diagnostika povrchů materiálu a určení hloubkového rozložení významných prvků
 • Nanovia, s.r.o Litvínov – charakterizace nanotextilních materiálů
 • Materialise, s.r.o. – Ústí nad Labem, charakterizace práškových materiálů pro 3D tisk Fakulta dále pořádá pro odbornou veřejnost specifické akce, např. Týden geografie, GIS DAY, odborně zaměřené výstavy.

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Maredová

Tel.: +420 475 28 3562, e-mail: jana.maredova@ujep.cz


Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké