Děkan Přírodovědecké fakulty UJEP vyhlašuje ve smyslu Směrnice rektora č. 5/2018

výběrové řízení v rámci Studentské grantové soutěže UJEP na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu prováděného studenty doktorského nebo magisterského studijního programu se zahájením řešení v roce 2019.

 

Základní podmínky soutěže:

 1. Navrhovatelem studentského grantového projektu je student doktorského programu akreditovaného na PřF UJEP nebo akademický pracovník PřF UJEP.
 2. Doba řešení studentského projektu je 1 až 3 roky.
 3. Osobní náklady spojené s účastí studentů (jako řešitelů nebo spoluřešitelů) na celkových osobních nákladech nebo výdajích (včetně stipendií) činí více než 60%.
 4. Cestovní náklady (včetně konferenčních poplatků) jsou studentům vypláceny formou kompenzačních stipendií a musí být zahrnuty do osobních nákladů.

 

Podání nové přihlášky do 14. 1. 2019

 

Přihláška se předkládá tajemníkovi Grantové komise Ing. M. Bobkové na předepsaném formuláři:

Přihláška nového studentského grantového projektu na PřF UJEP

Přihlášku tvoří:

 • 2x podepsaný písemný originál (příkazce operací musí být vždy akademický pracovník)
 • 1x elektronická verze ve formátu *.doc/*.docx zaslaná emailem na adresu michaela.bobkova@ujep.cz (dokument označte „19SGS_PRF_příjmení řešitele“)

 

Povinné přílohy k přihlášce:

 • Příloha č. 1: „Stanovisko vedoucího katedry k řešenému tématu“ - 1x pouze v tištěné podobě
 • Příloha č. 2: Zdůvodnění jednotlivých položek nákladů uvedených v přihlášce
  • Finanční limity
   • odměna studentovi za řešení projektu v NMgr. studiu 2.000,- /měsíc; doktorand 3.000,- /měsíc
   • výdaje související s účastí studenta na konferenci zdůvodněte jako „kompenzační stipendium“
   • maximální výše odměny akademickému pracovníkovi (bez odvodů) činí 000,- Kč za 1 studenta
 • cestovné na konference pro akademické pracovníky je možné nárokovat pouze
  při účasti studentů

 

Pokyn PřF UJEP k odevzdání dílčí/ závěrečné zprávy SGS za rok 2018

Závěrečné i dílčí zprávy o řešení studentského projektu podává řešitel tajemníkovi Grantové komise Ing. M. Bobkové na oddělení pro vědu PřF UJEP, a to 1x v tištěné podobě a 1x elektronicky ve formátu *.doc/ *.docx na email michaela.bobkova@ujep.cz nejpozději do 14. 1. 2019. Formulář zprávy naleznete na webu PřF.

 

Povinné přílohy zprávy

 • Příloha č. 1: rozbor dosavadního řešení a dílčích výsledků (maximální rozsah 2 strany A4)
 • Příloha č. 2: výstupy projektu na předepsaném formuláři Tabulka výstupů SGS
 • Příloha č. 3: zpráva o hospodaření za uplynulý rok včetně zdůvodnění nákladů
 • Příloha č. 4: opis účetní sestavy z iFIS
 • Příloha č. 5: rozpočet na další rok řešení a jeho zdůvodnění (pouze u pokračujících projektů)
  • Finanční limity:
  1. odměna studentovi za řešení projektu v NMgr. studiu 2.000,- /měsíc; doktorand 3.000,- /měsíc
  2. maximální výše odměny akademickému pracovníkovi (bez odvodů) činí 10.000,- Kč za 1 studenta

 Doplňující informace

 • Hodnotí se počet a kvalita výstupů.
 • Uznávají se pouze výstupy, ve kterých je student uveden jako spoluautor (ve výkazech označený písmenem „S“) s afiliací PřF UJEP.
 • U pokračujících projektů se přihlíží ke zdůvodnění využití finančních prostředků v dalším roce řešení.
 • Všechny vykazované publikace musí obsahovat poděkování studentské grantové soutěži včetně přiděleného čísla projektu (viz Směrnice rektora č. 5/2018; článek 6, bod 10).
 • Projekty jsou hodnoceny třemi stupni: splněno, splněno s výhradami a nesplněno. V případě „splnění s výhradami“ u končícího projektu nebude řešiteli umožněno v následujícím roce podat nový projekt SGS; v případě pokračujícího projektu je možné krácení požadovaných finančních prostředků. V případě hodnocení „nesplněno“ následuje pro řešitele tříletý zákaz podat nový projekt. Řešitel se v těchto letech může účastnit projektů pouze jako spoluřešitel.
 • U končících víceletých projektů je nutné uvádět výstupy za poslední rok i za předchozí roky trvání projektu.
 • Vykazování publikací v recenzním řízení musí být doloženo potvrzením editora o přijetí článku (vygenerovaným po submitování) a přiložením rukopisu v *.pdf souboru.
 • Jeden výstup může být vykazován pouze v jednom projektu SGS.
 • U víceletých projektů není zaručeno automatické pokračování a financování v plném rozsahu dle přihlášky projektu.

Studentská grantová soutěž Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Příkaz děkana PřF UJEP č. 5/2012 ke Studentské grantové soutěži UJEP podle směrnice rektora č. 3/2011

Zápisy z komise SGS PřF UJEP

 


UJEP » PřF » » SGS UJEP
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké