Vědecké projekty
Centrálně evidované projekty

Název projektuČísloZadavatelřešitelDoba řešeníZískané fin. prostředky v tisících Kč
Půdní biofilmy tvořené spolupracujícími mikroorganismy: jejich vznik a dyna... 17-09946S  GAČR Gryndler M.  2017-2020  
Separace racemických směsí membránovými procesy 17-00089S GAČR Izák P.  2017-2020  
Vlastnosti vody a mořské vody v metastabilních stavech. Experiment, molekulární simulace a termodynamické modelování 16-02647S GAČR Nezbeda I. 2016-2018 2256
Individuální a organizační rozhodování v redukci enviromentálních rizik: determinanty, motivace, efektivita 16-02521S GAČR Raška P. 2016-2018 1605
Partnerská soudržnost a hierarchický rozdíl mezi partnery 16-01845S GAČR Jozífková E. 2016-2018 720
Vizuální geografická informace a její role v geografickém vzdělávání  16-01003S GAČR Bláha J. 2016-2018 1737
Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost  LM2015073  MŠMT Čapková P. 2016-2017  4465

Využití kmenových buněk tukové tkáně získané liposukcí v tkáňovém inženýrství

NV15-33018A

MZ Kolská Z.  spoluřešitel 2015-2018 2 945
Nové karbosilanové dendrimery pro biomedicínské aplikace - interakce s biomolekulami a biomembránami 15-05903S GAČR Malý, J. 2015-2017 8 716
Účast zástupců ČR v řídících orgánech IUVSTA LG14036 MŠMT Novák, S. 2014-2016 339
Příprava nano a mikrostruktur na substrátu interakcí s laserovým svazkem 13-06609S GAČR Kolská Z. spoluřešitel 2013-2017 990
Studium elektrosmáčení: Počítačové simulace vodných roztoků elektrolytu v otevřeném statistickém souboru, omezené geometrii a elektrickém poli 13-35793P GAČR Moučka F. 2013-2015 1154
Dokumentární data ve výzkumu sociální percepce a adaptačních strategií vůči vybraným historickým přírodním hazardům v České republice 13-02080P GAČR Raška P. 2013-2015 968
Plazmo-chemické modifikace fylosilikátu pro funkční nanostruktury 13-06989S GAČR Čapková P. 2013-2015 7962
Vlastnosti mesoporézních silikátových částic a interakce s nukleovými kyselinami 7AMB13PL011 MŠMT - 7AMB mezinárodní spolupráce Čapková P. 2013-2014 135
Šance pro mladé výzkumníky na Univerzitě J.E. Purkyně EE2.3.30.0062 MŠMT Čapková P. 2012-2015 3639
Neaditivní interakce ve vodných roztocích elektrolytů: úloha polarizace a křížových interakcích LH12019 MŠMT – LH mezinárodní spolupráce Nezbeda I. 2012-2014 6312
Roztoky polymerů ve vnějším poli: molekulární pochopení elektrospinningu GAP208/12/0105 GAČR Nezbeda I. 2012-2015 6312
Formování územních identit v oblastech s intenzivně přeměněnou krajinou: příklad severozápadních Čech GAP404/12/1112 GAČR Jeřábek M. spoluřešitel 2012-2014 3551
Rozvíjení kultury řešení matematických problémů ve školské praxi GAP407/12/1939 GAČR Kopka J. 2012-2014 1759
Rozpustnost nepolárních tekutin ve vodě: molekulární studie GAP208/12/P710 GAČR Jirsák J. 2012-2014 1915
Závislosti topologických prostorů a jejich topologických grup G-hodnotových spojitých funkcí pro danou topologickou grupu G GAP201/12/P724 GAČR Spěvák J. 2012-2014 1188
Evolučně psychologické aspekty hierarchického rozdílu mezi partnery GAP407/12/P616 GAČR Jozífková E. 2012-2014 894
Institucionální spolupráce v regionech jako nástroj překonávání prostorových nerovností v přístupu k elementárnímu vzdělávání GAP404/12/P374 GAČR Kučerová S. 2012-2014 1210
Studium rovnováhy kapalina-pára vícesložkových směsí na molekulární úrovni pro využití v chemickém průmyslu P208/11/P392 GAČR Škvorová M. 2011 - 2013 740
Struktura a vlastnosti modifikovaných polymerů pro tkáňové inženýrství P108/10/1106 GAČR Kolská Z. spoluřešitel 2010 - 2014 1565
Studium interakce chemicky aktivního plazmatu s povrchy pevných látek při středních a vyšších tlacích P205/10/0979 GAČR Novák S. spoluřešitel 2010 - 2013 874
Energetické procesy ve sluneční atmosféře: vztahy mezi simulacemi a pozorováním P209/10/1680 GAČR Varady M. 2010 - 2012 1326
Kinetická elektronová emise z kovů a polovodičů způsobená dopadem pomalých iontů ME10086 MŠMT - KONTAKT mezinárodní spolupráce Kormunda M. 2010 - 2012 630
Dendrimery v biomedicínských aplikacích OC10053 MŠMT - COST mezinárodní spolupráce Malý M. 2010 - 2012 1480
Water and Hydration of Nonpolar and Ionic Solutes MEB 091033 MŠMT mezinárodní spolupráce Nezbeda I. 2010 - 2011 88
České pohraničí po Schengenu: území svébytné, oscilační a/nebo tranzitní? IAA311230901 GAAV ČR Jeřábek M. 2009 - 2012 3096
Iontově indukovaná kinetická elektronová emise z kovů MEB060715 MŠMT Pavlík J. 2008 5
Pavoučí hedvábí a jeho role při lovu a obalování kořisti 206/08/0378 GAČR Hajer J. 2008 - 2010 558
Překážky ve fylogenetickém a ontogenetickém vývoji pojmu nekonečno 406/07/1026 GAČR Eisenmann P. 2007-2009 547
Electrochemical aptamer based biosensor -development of novel transduction schemes for molecular 203/07/P412 GAČR Malý J. 2007-2009 1340
Sluneční fyzika prostřednictvím superpočítání 205/07/1100 GAČR Varady M. (spoluřešitel) 2007 - 2009 702
Nanoimunosenzory pro detekci cytokinů KAN200520702 AV ČR Malý J. 2007 - 2011 7900
Nanokompozitní vrstvy a nanočástice vytvářené v nízkoteplotním plazmatu pro povrchovou modifikaci KAN101120701 AV ČR Novák S. 2007 - 2011 3000
Hierarchické nanosystémy pro mikroelektroniku KAN400720701 AV ČR Pavlík J. 2007 - 2011 3500
Stanovení fázového a stavového chování tekutin a tekutých směsí pro procesy probíhající za superambientních podmínek: molekulární teorie a experiment IAA400720710 GAAV ČR Boublík T. 2007- 2011 2396
Utváření sociálních struktur na pozadí měnící se kulturní krajiny v období transformace 403/06/0243 GAČR Anděl, Jiří katedra geografie 2006 - 2008 1308
Syntéza a studium chirálních supramolekulárních synthonů (SSCSS) 203/06/0006 GAČR Nguyen, Thi Thu Huong (spoluřešitel) katedra chemie 2006 - 2008 675
Význam podmrzajících sutí jako přírodního observačního systému globální envrinmetální změny v krajině 205/06/1236 GAČR Němcová, L.enka (spoluřešitel) katedra biologie 2006 - 2008 99
Nanokompozitní vrstvy Sn, SnO2 / plazmový polymer OC143 MŠMT programy mezinárodní spolupráce Pavlík, Jaroslav katedra fyziky 2006 – 2007 650
Studium tenkých polymerních vrstev pomocí AFM a rozvoj metod pro diagnostiku 1P05OC013 MŠMT programy mezinárodní spolupráce Pavlík, Jaroslav katedra fyziky 2005 152
Metodika hodnocení sociálních a ekologických souvislostí ekonomické transformace: teorie a aplikace 1J008/04-DP1 MPSV Anděl, Jiří katedra geografie 2004 - 2009 5901
Aplikace pokročilých simulačních metod pro studium struktury, fyzikálně-chemických vlastností a přípravy kompozitních materiálů a nanomateriálů 1ET400720409 AV ČR Novák, Stanislav katedra fyziky 2004 - 2008 1030
IBIS - Inteligentní biosenzorický systém pro detekci pesticidů a herbicidů v životním prostředí FT-TA/089 MPO Malý, Jan (spoluřešitel) katedra biologie 2004 - 2008 2932
Numerické modelování energetických procesů ve sluneční atmosféře 205/04/0358 GAČR Varady, Michal katedra fyziky 2004 - 2006 1258
Biologie pavouků Theridiosoma gemmosum (L.Koch, 1877) 206/04/0455 GAČR Hajer, Jaromír katedra biologie 2004 - 2006 193
Analýza energetických vlivů na růst a mikrostrukturu tenkých vrstev 1K04115 MŠMT Novák, Stanislav katedra fyziky 2004 - 2005 231
Periferní oblasti Česka jako součást polarizace prostoru v souvislostech evropské integrace 403/03/1369 GAČR Jeřábek, Milan (spoluřešitel) katedra geografie 2003 - 2005 351
Zdokonalení fotosyntetického biosenzoru atů pro rutinní detekci reziduí herbicidů aní rizik pro necílové organismy 522/03/0659 GAČR Malý, Jan (spoluřešitel) katedra biologie 2003 - 2005 935
Studium tenkých polymerních vrstev pomocí AFM a rozvoj metod pro diagnostiku OC 527.50 MŠMT programy mezinárodní spolupráce Pavlík, Jaroslav katedra fyziky 2000 - 2005 1935

 
Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké